Konus твори

твори – українська та зарубіжна література

Рубрика «Робота над творами»

6 КЛАС

У шостому класі на уроках зарубіжної літератури вдосконалюються вміння письмово переказувати докладно, вибірково і стисло невеликі за обсягом епічні твори або фрагменти з них, зокрема фрагменти з елемента­ми опису (пейзажу, інтер’єру, портрета). У творах учні повинні продемон­струвати знання сюжету, основних образів та ідеї художнього твору, вміння виділяти у творі ключові епізоди та встановлювати зв’язки між ними, ха­рактеризувати та порівнювати героїв твору, їхні чесноти, цінності та по­чуття. Як вид письмової роботи у шостому класі пропонується і складання плану (простого і складного) характеристики героя, твору-роздуму про героя. Художні твори, вивчення яких передбачено чинною програмою, да­ють широкі можливості для застосування різних форм письмових робіт та творів, формування навичок самостійного аналізу мистецького явища.

Автор: admin. Рубрика: 6 клас,Робота над творами,Твори з зарубіжної літератури. Коментування вимкнуто

5 КЛАС

Серед умінь і навичок, які повинен набути учень п’ятого класу на уро­ках зарубіжної літератури, особливу увагу приділяють умінню усно та письмово переказувати текст (докладно, стисло, вибірково), встановлю­вати зв’язки між подіями твору, характеризувати персонажів (головних і другорядних) на основі їхніх вчинків, знаходити в тексті зображувальні та виражальні засоби мови, пояснювати їхню художню роль. Такі навич­ки допомагають учневі краще розуміти художній твір, розширюють його читацький досвід, прищеплюють уміння самостійно осмислювати мис­тецьке явище. Однак формування таких навичок справа нелегка і лише за умови постійного тренування можна досягти результату. Написання твору дає змогу розвивати ці навички, працювати послідовно, поступово ускладнюючи вид завдання. Теми, які пропонуються у п’ятому класі, вра­ховують саме послідовність набуття навичок аналізу художнього твору: від власне переказу окремих епізодів до їх порівняння, аналізу зв’язків, характеристики героїв, художніх засобів виразності.

Автор: admin. Рубрика: 5 клас,Робота над творами,Твори з зарубіжної літератури. Коментування вимкнуто

11 КЛАС

Одинадцятикласники повинні навчитися самостійно, повно, з ураху­ванням комунікативних завдань, будувати текст (твір); висловлювати власну думку, зіставляти її з іншими думками; розв’язувати обговорюва­ний предмет (літературний твір) із власним життєвим досвідом; добира­ти переконливі докази для обґрунтування своєї позиції; висловлювання випускників мають відзначатися багатством словника, точністю слово­вживання, стилістичною єдністю. За вимогами чинної програми обсяг творів одинадцятикласників повинен складати 3—3,5 сторінки (у класах з українською та російською мовами навчання).

Щоб добре написати твір на літературну тему, необхідно:

— вдумливо, уважно, без поспіху прочитати художній твір, передмо­ву і післямову, коментарі до нього, словнички термінів і діалектних слів;

— опрацювати відповідну статтю підручника;

— за допомогою словників, енциклопедій з’ясувати значення незна­йомих та малознайомих слів і виразів, понять;

— скористатися додатковою літературою, яка б допомогла розкрити тему твору, його проблеми, зробити хороший вступ;

— підібрати епіграф;

— обрати стиль і тип мовлення;

— сформулювати головну думку свого твору: що я хочу довести, утвердити, схвалити; що мене захоплює у художньому творі, про який пишу, і чому; які проблеми твору близькі мені й чому; чим зацікавив, над чим примусив замислитися автор даного твору;

— скласти план або тези твору;

— підібрати цитати, фактичні матеріали, цікаві вислови, яскраві ху­дожні засоби й слова;

— написати твір на чернетці й прочитати його собі вголос, щоб вия­вити змістові, мовні та стилістичні неточності.

Автор: admin. Рубрика: 11 клас,Робота над творами. Коментування вимкнуто

10 клас

У десятому класі учні мають удосконалити свої вміння та навички на­писання творів на літературну тему, по-новому осмислювати матеріал художнього твору, проблеми реальної дійсності. Вони повинні:

— глибоко розуміти тему;

— навчитися відбирати матеріал, організовувати його (логічно роз­міщувати, розрізняти вступні та заключні, висновкові тези і т. ін.);

— уміти висловлювати й аргументувати свою думку, не видаючи за неї загальновідоме, але й не впадаючи в інші крайнощі — заперечення художньої цінності й художньої правди твору, перегляд загальновизна­них точок зору на нього, безапеляційна оцінка автора та його героїв;

— уміти знаходити й використовувати виразне слово;

— формувати узагальнені судження й будувати докази та висновки;

— «бачити» автора, його позицію, його ідейно-художній замисел; си­стему виражально-зображальних засобів.

Десятикласники вже мають поняття про художній метод, національну специфіку твору; вони повинні вміти виявляти жанрові риси епосу, лірики, драми, а також індивідуальну своєрідність митця і майстерність його у зобра­женні внутрішнього світу героя; типові характери в типових обставинах, ху­дожнє узагальнення; конкретно-історичне та загальнолюдське у творі.

За вимогами програми обсяг творів повинен складати: — 2,5—3 сто­рінки (у класах з російською мовою навчання) та 3—3,5 сторінки (у кла­сах з українською мовою навчання).

Твори десятикласників мають відзначатися більшою, порівняно з по­передніми роками навчання, самостійністю суджень; мати зв’язок із жит­тєвою практикою, власним досвідом, а не лише з аналізованим літера­турним твором.

Автор: admin. Рубрика: 10 клас,Робота над творами. Коментування вимкнуто